amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Verhaal van Marcus en Mattheus

Nico ter Linden
schriftuitleg
paperback
309 blz
isbn 9050184928
balans
prijsindicatie € 18,50

het Verhaal gaat ...

deel 2, Verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs

De geboorte in Bethlehem

De wijzen uit het Oosten

De vlucht naar Egypte

Johannes de Doper

De doop in de Jordaan

De verzoeking in de woestijn

De roeping van de discipelen

De bergrede

De genezing van een melaatse

Aren plukken op de sabbat

De gelijkenis van de zaaier

De storm op het meer

De hoofdman van Kafarnaüm

Het dochtertje van Jaïrus

De dood van Johannes de Doper

De genezing van een verlamde

Jezus gaande over het meer

De wonderbare spijziging

Jezus en Beëlzebul

De verheerlijking op de berg

Het verloren schaap

Jezus zegent de kinderen

De rijke jongeling

De genezing van Bartimeüs

De intocht in Jeruzalem

De reiniging van de tempel

De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters

De wijze en de dwaze maagden

Het penningske van de weduwe

De gelijkenis van de talenten

De zalving door een vrouw

Het laatste avondmaal

Het verraad van Judas

In de hof van Gethsemane

Jezus voor Kajafas

De verloochening door Petrus

Jezus voor Pilatus

Barabbas

De kruisiging

De begrafenis

De opstanding

Het verhaal gaat ... - Nico ter Linden, deel 2, het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs
Balans Uitgeverij, 2003, isbn 9050184928, 9789050184922

<<       >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018