amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Augustinus teksten

lezen met Augustinus van Hippo

Wanneer Augustinus zijn Belijdenissen schrijft, leest hij als het ware zijn eigen leven. Daarin is veel autobiografisch materiaal te vinden, maar er is meer.

Belijdenissen - Augustinus

Belijdenissen - Augustinus
Augustinus Belijdenissen
Augustinus is een van de meest opmerkelijke figuren uit de christelijke oudheid.

Augustinus Belijdenissen

Wessel ten Boom beschrijft de rol en betekenis van de joden in wat algemeen wordt gezien als het hoofdwerk van Augustinus : het boek »De Civitate Dei«, waaraan Augustinus vijftien jaar van zijn leven werkte.

Profetisch tegoed

Profetisch tegoed
Over de Geest en de letter
Met 'De Geest en de letter', dat eigenlijk een brief is, beantwoordt Augustinus een aantal vragen van zijn vriend Marcellinus, een christen uit Carthago.

Over de Geest en de letter

'Laat heb ik u liefgekregen’, schreef Augustinus.
‘Ja, laat, maar niet te laat. Liefde komt nooit te laat’, schrijft Jan Bluyssen.

Als de liefde vraagt, luistert God

Als de liefde vraagt, luistert God
Psalm tegen de donatisten
De kerkvader Aurelius Augustinus [354-430] besteedde veel energie aan de weerlegging van wat in zijn tijd werd gezien als »ketterijen«.

Psalm tegen de donatisten

Augustinus [354-430] is bekend als onrustig zoeker naar waarheid, als bekeerling, als bisschop en als geleerde. Hij is minder bekend als monnik. Toch kan men zijn persoonlijkheid slechts ten volle begrijpen wanneer men voor ogen houdt dat hij na zijn bekering niets anders wilde zijn dan »dienaar Gods«, d.w.z. monnik. Als monnik heeft hij geleefd, ook toen hij priester was en later zelfs als bisschop. Maar er is meer. Hij heeft ook een meer dan gewone invloed uitgeoefend op het christelijke ideaal van het religieuze leven door het schrijven van de oudste kloosterregel van het Westen. Daardoor heeft hij een zeer grote betekenis gehad voor de ontwikkeling van het westerse monachisme.

bron : Regel voor de Gemeenschap - Augustinus van Hippo, inleiding blz 7, vertaling en commentar T.J. van Bavel.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018