amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

rauter

beschikking Rauter

voorzijde omslag - bron [29] : Een onbelicht verleden

Beschikking aanmelding vroegere studenten. Op Donderdag 6 Mei.

's-GRAVENHAGE, 4 Mei. - Op grond van par. 64 van de verordening tot bescherming der orde 1943 beschik ik met verwijzing naar het door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied afgekondigde politiestandrecht voor het geheele bezette Nederlandsche gebied tot handhaving van de openbare orde en veilighied :

- 1 -
Alle mannelijke personen, die in het studiejaar 1942/43 een Nederlandsche universiteit of hoogeschool bezochten en hun studie nog niet volgens het leerplan beëindigd hebben, moeten zich met uitzondering van de onder 3 genoemde studeerenden op 6 Mei 1943 tusschen 10 en 18 uur voor de inschakeling bij den arbeidsinzet melden bij de volgens de plaats van hun verblijf bevoegd zijnde commandanten der SS- und Polizeisicherungsbereiche, en wel voor het Polizeisicherungsbereich :

Gelderland : In Arnhem, rest. Royal, Jans. Binnensingel 1.
Overijsel : In Hengelo, rest. Haverkade, Enschedesestraat 132.
Groningen, Friesland en Drenthe : In Groningen, rest. Harmonie, Kijk in 't Jatstraat.
Limburg : In Maastricht, Kweekschool, Tongerscheweg 135.
Zuid-Holland : In Den Haag, Nieuwe Fredrikkazerne, Alkemadelaan.
Noord-Holland : In Amsterdam, Koloniaal Instituut.
Noordbrabant en Zeeland : In Tilburg, Willem II-kazerne.
Utrecht : In Utrecht, Seypsstijn-kazerne.

- 2 -
1) De tot aanmelding volgens 1 verplichte personen moeten bij de aanmelding hun persoonsbewijs toonen. Bovendien moeten worden medegebracht : stamkaart, levensmiddelenkaart en aanwezige arbeidspapieren, alsmede mondkost voor één dag.
2) Zij moeten gewone burgerkleding bij zich hebben. Zij moeten daagsche en Zondaagsche kleeding, wollen dekens, ondergoed en werkschoeisel meebrengen. De gehele bagage mag den inhoud van twee handkoffers niet te boven gaan.

- 3 -
De bepalingen onder 1 en 2 gelden niet ten aanzien van studeerenden, die vóór het van kracht worden van deze beschikking een verklaring overeenkomstig par. 2 der Verordening nr. 28/1943 tot verzekering der orde aan universiteiten of hoogescholen hebben afgelegd en in het bezit zijn van de bevestiging door universiteit of hoogeschool van het afgeven van deze verklaring.

- 4 -
1) Wie in strijd met de bepalingen van deze beschikking handelt of ze tracht te ontduiken, wie in het bijzonder de verplichting tot aanmelding niet nakomt of wie opzettelijk of door nalatigheid onware mededelingen doet, wordt gestraft met gevangenis en boete tot onbeperkte hoogte of met een dezer straffen, voor zoover niet volgens andere bepalingen een strengere straf bedreigd is.
2) Voor aanstichters, medeplichtigen en helpers geldt dezelfde straf als voor den dader zelf.
3) Maatregelen van de Sicherheitspolizei, in het bijzonder overbrenging naar een strafwerkkamp, blijven voorbehouden.
4) Zij, die het ouderlijk gezagof de voogdij over de onder 1 genoemde personen uitoefenen, zijn mede verantwoordelijk voor het verplichte verschijnen dezer personen, ook wanneer zij niet strafbaar zijn volgens het onder 1) en 2) bepaalde.

- 5 -
Deze beschikking wordt door haar afkondiging van kracht.
Der höhere SS- und Polizeiführer beim Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete : RAUTER, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei.»Van deze beschikking ging een enorme intimiderende werking uit. De betrokkene had immers slechts één dag om zich te beraden. Deze zeer korte tijdspanne en het feit dat de avondklok was ingesteld waardoor men voor acht uur 's avonds binnen moest zijn, maakte overleg met collega's buitengewoon moeilijk. ...
Op de acht daartoe aangewezen verzamelpunten verschenen op 6 mei in totaal 3.200 studenten. Later kwamen daar nog ongeveer 600 man bij. Een en ander betekent dat uiteindelijk ruim 5.000 man het bevel van Rauter naast zich neer had gelegd.« - bron [29] blz 31

Hanns Rauter [Klagenfurt, 4 februari 1895 – Scheveningen, 25 maart 1949] was een Oostenrijker die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland de hoogste vertegenwoordiger van de SS was en als zodanig hoofdverantwoordelijke voor vervolging en onderdrukking van het Nederlandse verzet en medeverantwoordelijke voor de deportatie van de Nederlandse Joden.

Nadat hij in maart 1945 werd neergeschoten door verzetsmensen, lieten de Duitse autoriteiten als represaille ongeveer 300 mensen executeren. Na de oorlog werd Rauter ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Op 25 maart 1949 werd Hanns Albin Rauter op 54-jarige leeftijd nabij Scheveningen gefusilleerd. De Zeeuwse verzetsstrijder Christiaan Wisse kreeg de opdracht om Rauter 'ongeboeid' van de Strafgevangenis te Scheveningen naar de plaats van executie te begeleiden, waar het vonnis om 6.30 uur in de vroege vrijdagmorgen werd voltrokken. De plaats waar zijn lichaam ligt begraven is staatsgeheim.
bron [12] : wikipedia

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018