amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken


Rob Schobben
economische orde
paperback
298 blz
isbn 9051667760
eburon
prijsindicatie € 59,50

Politieke Regio en Europese Unie

Dit boek gaat over de relatie tussen de politieke regio’s en de Europese Unie. Wat is eigenlijk een politieke regio en wat moet worden verstaan onder begrippen als regionalisering en regionalisme? De begrippen als federalisme, decentralisatie en nationalisme worden belicht.

Hoe zijn thans de relaties tussen politieke regio’s en de Europese Unie te classificeren? Aandacht gaat uit naar het belang van het subsidiariteitsbeginsel voor deze relaties. Vervolgens wordt de positie van het Comité van de Regio’s onderzocht en wordt bekeken wat moet worden verstaan onder regionale lobby. De structuurfondsen van de Europese Unie komen, vanwege hun belang voor de regionale ontwikkeling, uitgebreid aan bod.

In hoeverre is het voor politieke regio’s mogelijk om over nationale grenzen heen samen te werken?

Verder worden de politieke regio’s in de vijftien EU-lidstaten met elkaar vergeleken. Er wordt onderzocht in hoeverre de huidige indelingen van regionale besturen de opmaat kunnen vormen voor een mogelijke uniformering op Europees niveau.

Welke visies op de Europese integratie zijn er, welke positie nemen politieke regio’s hier in en in hoeverre bieden gedifferentieerde integratie en het werken in netwerken mogelijkheden?

Er zijn verschillende ontwikkelingsmodellen voor de Europese Unie denkbaar. Gekozen wordt voor een model van dubbele federalisering, omdat langs deze weg alledrie de niveaus (EU, lidstaat en politieke regio) tot hun recht komen.


Rob Schobben is als universitair docent Staats- en bestuursrecht verbonden aan de Faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente. Hij is gespecialiseerd in het algemene bestuursrecht, het Bestuurlijk organisatierecht en het Europees recht.
boeken over de EU
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018